Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem registrace a vyřízení objednávky

Kupující souhlasí s tím, aby obchodní firma INWER nářadí s.r.o., IČ: 243 18 256 v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zpracovávala jeho osobní údaje. Uživatel bere na vědomí, že správcem údajů je obchodní firma INWER nářadí s.r.o., IČ: 243 18 256 (dále jen „Správce").
Uživatel uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů k zajištění přípravy a plnění smluv nebo objednávek a následnou fakturaci, včetně případného řešení reklamací. Za účelem splnění zpracování uvedených skupin činností (cíle) budou zpracovávány následující osobní údaje:

- jméno, příjmení,
- adresa, případně doručovací adresa
- kontaktní email,
- kontaktní telefon,

(dále jen „osobní údaje").

- u firem IČ případně DIČ, adresa
- bankovní spojení, pokud využijte platbu převodem 

(dále jen „fakturační údaje").

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje Správci poskytl a v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění konkrétního účelu.

Fakturační údaje musíme ponechávat v evidenci z právní povinnosti podle zákona o DPH po dobu 10-ti let.

Kontaktní údaje z titulu oprávněného zájmu v souladu se zákonem používáme i pro zasílání e-mailových nabídek, pozvánek, tištěných a dalších propagačních materiálů. Máte Možnost odmítnout toto zasílání je součástí každé zprávy.

Osobní údaje Správce s nikým nesdílí a neposkytuje je žádným třetím osobám. Příjemci osobních údajů mohou být pouze zpracovatelé Správce, kteří pro Správce osobní údaje zpracovávají za účelem uvedených cílů.

Uživatel udělením souhlasu potvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé a přesné.

Uživatel udělením souhlasu dále prohlašuje, že si je vědom svých oprávnění, zejména:
- právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům,
- právo požadovat opravu svých osobních údajů, v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti,
- právo požadovat výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
- právo na přenositelnost svých osobních údajů,
- právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
- právo podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů správcem k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. https://www.uoou.cz

Správce je oprávněn svoji politiku ochrany osobních údajů pozměnit tak, aby odrážela její aktuální přístup k ochraně osobních údajů. V případě takové změny o ní bude Uživatel vyrozuměn.
Kontakt na pracovníka pro ochranu údajů:

Platební karty bankovní převody

Online platba platebními kartami nebo Online bankovními převody je možná na platební bráně a je zajištěna společností GoPay.

Předáváme následující osobní údaje potřebná k vyřízení platby
- kontaktní email
- číslo objednávky

Nikdy neukládáme údaje platební karty.

Nikdy neukládáme bezpečnostní kód platební karty, který se nachází na zadní straně platební karty označovaný jako CAV2, CID, CVC2, CVV2.

Přístup k platebním kartám na platební bráně je podmíněn přihlášením, které probíhá výhradně přes registrovaný mobilní telefon vlastníka platební karty. Distribuce jednorázového SMS kódu probíhá v okamžiku požadavku přihlášení a má životnost pouze v tento daný okamžik - 3D Secure. Veškerá komunikace je šifrována 128-bit SSL certifikátem

*3D Secure je zabezpečení pro zesílení celkové bezpečnosti přístupu k platební kartě.

Prohlášení o ochraně osobních údajů ke dni: 21.11. 2023